کفش دوز [صفحه گرامافون]

عنوانکفش دوز [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: فائقه رمزی

موجودی

در حال حاضر فقط کتاب موجوداست

موضوعافسانه ها و قصه ها, رمزی، فائقه, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
فروسته‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گو: کتاب با صفحه؛ ۴
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۷
متن کامل