گربه چکمه پوش [صفحه گرامافون]

عنوانگربه چکمه پوش [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک‌؛ همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: فائقه رمزی

موضوعافسانه ها و قصه ها، افسانه های جانوری, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
فروسته‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گ‍و : کتاب با صفحه؛ ۳
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۵
متن کامل