زشت روی خوش قلب [صفحه گرامافون]

عنوانزشت روی خوش قلب [صفحه گرامافون]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱ صفحه، ۳۳ دور، کوچک: همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: فائقه رمزی

موضوعافسانه ها و قصه ها, رمزی، فائقه, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
یادداشت ها

در حال حاضر فقط کتاب موجوداست

فروستهدهد قصه گو: کتاب با صفحه؛ ۱
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۱
متن کامل