سه خوک مهربان [صفحه گرامافونِ]

عنوانسه خوک مهربان [صفحه گرامافونِ]
گونهمواد شنیداری
پدیدآورندگانرمزی, فائقه
ناشرهدهد
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۱ ص‍ف‍ح‍ه‌: ۳۳ دور،ک‍وچ‍ک؛ همراه با کتاب
پدیدآورندگان

مترجم و صاحب امتیاز: فائقه رمزی

موضوعافسانه ها و قصه ها, افسانه ها و قصه ها،‌ افسانه های جانوری, رمزی، فائقه, منابع دیداری شنیداری, مواد شنیداری
یادداشت ها

در حال حاضر فقط کتاب موجوداست

فروسته‍ده‍د ق‍ص‍ه‌گو: کتاب با صفحه؛ ۱
ارجاع کلیدی۱۷۸۹۲
متن کامل