گنجشکها و گلسرخها

عنوانگنجشکها و گلسرخها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٤٠٧ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارحقیقت, ناهید, نیکپور, اردشیر
ناشرامرکبیر، کتابهای طلایی
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۲
تعداد صفحه١٣٥ ص
اندازه٣/١٦*٧/٢٣ س.م
پدیدآورندگان

هانس کریستین آندرسن؛ ترجمه اردشیر نیکپور؛ نقاشی ناهید حقیقت

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیکپور, افسانه ها و قصه های دانمارکی, امیرکبیر،کتاب های طلایی, کتاب, مجموعه ها, ناهید حقیقت, هانس کریستیان اندرسن, هانس کریستین آندرسن
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه و سفيد)

بهاء

٦٠ ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه های آندرسن؛ ٣
نوبت چاپچاپ دوم: ١٣٥٢
متن کامل

مجموعه ی ۹ داستان،شامل: گنجشکها و گلسرخها؛ عروس و داماد؛ ملکه برفها؛ و...latest Nike release | Nike