دختر شاه باتلاقها

عنواندختر شاه باتلاقها
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠١٧ک
پدیدآورندگاناندرسن, هانس کریستیان
تاریخ تولد - وفات

١٨٠٥-١٨٧٥

پدیدآورندگان همکارداربین, رامونا, نیکپور, اردشیر
ناشرامیركبیر،كتابهای طلایی‌
مکان انتشارتهران‌
سال انتشار۱۳۵۴
تعداد صفحه۱۷۴ص‌
اندازه۱۶×۲۴س.م.
پدیدآورندگان

هانس کریستین آندرسن؛ نقاشی رامونا داربین؛ ترجمه اردشیر نیكپور

موضوعادبیات ترجمه, اردشیر نیک پور, اردشیر نیكپور, افسانه پریانی, افسانه ها و قصه های دانمارکی, افسانه هاى نو, امیرکبیر،کتاب های طلایی, رامونا داربین, کتاب, مجموعه ها, هانس کریستیان اندرسن, هانس کریستین آندرسن
گروه سنی(د،ه)
وضعیت رنگ

مصور ، نقاشی (سياه‏ و سفيد)

بهاء

۱۱۰ریال

عنوان کوتاهمجموعه قصه های اندرسن؛ ۵: کتابهای طلایی
نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٠، چاپ دوم: ١٣٥٤
متن کامل

مجموعه ی ۱۱ داستان‌، شامل‌: دختر شاه باتلاقها؛ اندین کوچک؛ مادربزرگ؛ و....Authentic Nike Sneakers | Nike Air Max 270