کاربرگه

Found 10 results
فیلترها: کلیدواژه is اجازه نامه ها  [برداشتن فیلترها]
۱۳۷۷
غلامرضا اسلامی, اسنادی درباره مشیر سلیمی. گنجینه اسناد, صص ۳۹-۵۳, ۱۳۷۷.
۱۳۳۶
وزارت فرهنگ. دبیرخانه شورایعالی فرهنگ, اجازه تأسیس دبستان دخترانه روش نو. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۶.
غلامحسی‍ن‌ مفید, پ‍ی‍س‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۶۵ص, ۱۳۳۶.
۱۳۳۴
محمود مهران, اجازه تأسیس دبستان پسرانه روش نو, ش وزیر فرهنگ. آرشیو خانواده یمینی شریف, ص ١ص, ۱۳۳۴.
۱۳۲۶
ضرابی, دری‍اف‍ت‌ م‍ج‍وز ت‍اس‍ی‍س‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱۰ص, ۱۳۲۶.
۱۳۲۲
عیسی صدیق، علی فرهمندی, امتیاز مجله بازی کودکان. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ١ ص, ۱۳۲۲.
۱۳۱۹
غلامحسین‌ مفید, پ‍ی‍ئ‍س‌ - رس‍ت‍م‌ س‍ه‍راب(دستنویس). آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۳۳ص‌, ۱۳۱۹.
۱۳۱۳
مدیر دبستان دخترانه نوربخش, مجوز اجرای نمایش. سازمان اسنادوکتابخانه ملی ایران, ص ۲۰ص, ۱۳۱۳.
۱۳۰۸
دایره متوسطه. اداره تعلیمات عمومی, درخواست خرید کتاب. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۰۸.
۱۳۰۷
ماهنامه دختران ایران. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۷.