پ‍ی‍س‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌

عنوانپ‍ی‍س‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۳۰ت‌
فرستندهمفید, غلامحسی‍ن‌
گیرندهاداره‌ اطلاع‍ات‌ و ن‍مایش‌ اداره‌ کل‌ نگارش‌ و آمار وزارت‌ فرهنگ‌,
محل نگهداریآرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان
سال انتشار۱۳۳۶
تاریخ نشر

۱۵آذر ۱۳۳۶

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۶۵ص
موضوعاجازه نامه ها, اداره‌ اطلاع‍ات‌ و ن‍م‍ای‍ش‌ اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌ و آم‍ار وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌, اداره‌ اطلاع‍ات‌ و ن‍مایش‌ اداره‌ کل‌ نگارش‌ و آمار وزارت‌ فرهنگ‌, سند, غلامحسی‍ن‌ مفید, غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ف‍ی‍د, منابع نوشتاری, موش و گربه (نمایش), نمایشنامه, نمايشنامه
متن کامل

نسخه های ت‍ای‍پ‌ ش‍ده‌ و ‌ دس‍ت‍ن‍وی‍س نمایش‌ م‍وش‌ گ‍رب‍ه‌ - اق‍ت‍ب‍اس‌ از ک‍ت‍اب‌ م‍وش‌ و گ‍رب‍ه‌ ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ ی‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ف‍ی‍د. به همراه نامه‌ی معجمی مبنی بر جلوگیری از اجرای نمایش و برگرداندن چهار نسخه نمایشنامه به مفید.