درخواست خرید کتاب

عنواندرخواست خرید کتاب
گونهسند
شماره دسترسی۴۶ت‌
فرستندهدایره متوسطه. اداره تعلیمات عمومی,
گیرندهوزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۰۸
تاریخ نشر

۱۴ آبان ۱۳۰۸

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۳ص
موضوعاجازه نامه ها, دایره متوسطه اداره تعلیمات عمومی, دختران ایران (نشريه), سند, منابع نوشتاری, نشریه ها, وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه
متن کامل

درخواست خ‍رید ک‍ت‍اب‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ متوسطه اتحاد ایرانیان براساس فهرست کتاب های ضمیمه .Sports Shoes | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp