اسنادی درباره مشیر سلیمی

عنواناسنادی درباره مشیر سلیمی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳ن ا
نویسندگاناسلامی, غلامرضا
ناشرگنجینه اسناد
سال تولد۱۳۷۷
تاریخ نشر

بهار و تابستان ۱۳۷۷

شماره

س ۸ دفتر اول و دوم (۲۹و۳۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹-۵۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)، نمونه

موضوعاجازه نامه ها, اسلامی، غلامرضا, گلهای رنگارنگ (نشریه), گنجینه اسناد, مشیر سلیمی، علی اکبر, مقاله
متن کامل

خلاصه ای از فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی مشیر سلیمی و اشاره به انتشار نشریات مربی و گلهای رنگارنگ از سوی او و همکارانش در این نشریات. در ادامه کپی چند سند در ارتباط با فعالیت های مشیر سلیمی آمده است.