کاربرگه

Found 6 results
فیلترها: کلیدواژه is کتاب خواندن (ابتدایی)  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
مهدی قلی هدایت, دستور تعلیم الفبا: برای تذکر خاطر آموزگاران. مطبعه مجلس, بی جا, ص ١٤٩ص, نوشته شده.
۱۳۲۱
جبار باغچه بان, درک و تشخیص خواص عمل در پرورش روح. آموزش و پرورش, ص ٧٥-٧٧, ۱۳۲۱.
۱۳۱۴
جبار باغچه بان, دستور تعلیم الفباء. مهر, تهران, ص ۵۱ص, ۱۳۱۴.
۱۲۹۰
حسن رشدیه, صرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى. كتابخانه محمودیه، شركت رشدیه, طهران, ص ۴۲ص, ۱۲۹۰.
۱۲۸۸
حسن رشدیه, صد درس. كتابخانه علمیه‏اسلامیه, تهران, ص ١٠٠ص, ۱۲۸۸.
۱۲۷۹
حسن رشدیه, نهایه التعلیم. مدرسه رشدیه, طهران, ص ١٦٨ص, ۱۲۷۹.