درک و تشخیص خواص عمل در پرورش روح

عنواندرک و تشخیص خواص عمل در پرورش روح
گونهمقاله
نویسندگانباغچه بان, جبار
تاریخ تولد - وفات

١٢٦٤-١٣٤٥

ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۱
تاریخ نشر

آبان - بهمن ١٣٢١

شماره

س ١٢ ش ٥-٧ (مرداد - مهر ١٣٢١): ٧٩-٩٤؛ ش ٨-١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٧٥-٧٧
موضوعآموزش و پرورش, الفباآموز, الفباآموز/تدریس, باغچه بان، جبار, تدریس, کتاب خواندن (ابتدایی), مقاله
متن کامل

چگونگی تدریس الفبا بسیار اهمیت دارد. چون این درس تنها به حافظه مربوط نیست عامل پرورش روح و ایجاد توانایی روانی در کودک است. تدریس الفباء در دو مرحله انجام می‌شود: اول. شناسانیدن صداهای واژگان «تجزیه» که مرحله‌ای حسی است. دوم. آموزش نوشتن که شامل سه بخش است: ۱.شناسانیدن شکل حروف. این مرحله حسی و فکری است. ۲.ترکیب حروف و واژگان. در این مرحله کودک به عمل و تجربه می‌پردازد. ۳.خواندن و نتایج آن که شامل دو مرحله، پیش از به پایان رساندن آموزش حروف و پس از پایان آنهاست. برای علاقه‌مند شدن کودک به خواندن باید مطالب کتاب وشیوه نگارش برای کودک آسان فهم باشد. برای تقویت نیروی فکر و تشخیص کودک بهتر است کارهای دستی و هنری هم در مدرسه انجام گیرد.برای رسیدن به موفقیت باید هدف تربیت روشن باشد، ابزار خوب (کتاب) و آموزگار کارآزموده هم وجود داشته باشد.Sportswear free shipping | nike fashion