نهایه التعلیم

عنواننهایه التعلیم
گونهکتاب
شماره دسترسی٢١٥د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٢٩-١٣٢٢

پدیدآورندگان همکارعلم ‏الهدی (مرتضى الرازى), علی ‏بن‏الحسین
ناشرمدرسه رشدیه
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۷۹
تعداد صفحه١٦٨ص
اندازه٥/٢١*١٤س.م
پدیدآورندگان

حسن رشدیه؛ كاتب علی ‏بن‏الحسین علم ‏الهدی(مرتضى الرازى)

موضوعادبیات تالیف, ادبيات تالیف, حسن رشدیه, علی ‏بن‏الحسین علم ‏الهدی مرتضى الرازى, کتاب, کتاب خواندن (ابتدایی), کتاب درسی
نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

٤ قران

متن کامل

آموزش زبان و دستور فارسی.Running sports | Nike News