صرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى

عنوانصرف فارسی: از منتخبات وزارت معارف براى تدریس در سال سیم مدارس ابتدایى
گونهکتاب
شماره دسترسی۸۶د
پدیدآورندگانرشدیه, حسن
تاریخ تولد - وفات

١٢٢٩-١٣٢٢

پدیدآورندگان همکارحسینی برغانی, مرتضی
ناشركتابخانه محمودیه، شركت رشدیه
مکان انتشارطهران
سال انتشار۱۲۹۰
تعداد صفحه۴۲ص
اندازه۱۳*۲۰س.م
پدیدآورندگان

از تالیف ثقه الاسلام حاج میرزا حسن رشدیه؛ كاتب مرتضى حسینى برغانى

موضوعثقه الاسلام حاج میرزا حسن رشدیه, فارسی آموز, کتاب, کتاب خواندن (ابتدایی), کتاب درسی, مرتضى حسینى برغانى
نوع چاپ

چاپ سنگى

بهاء

یك قران و پنج شاهى

متن کامل

۴۰ درس براى آموزش صرف پارسى همراه با نکاتى در زمینه ی آموزش.