کاربرگه

Found 190 results
فیلترها: کلیدواژه is تعلیم و تربیت  [برداشتن فیلترها]
۱۳۲۶
اجراء تعلیمات اجباری. تعلیم و تربیت, ص [۱]-۲, ۱۳۲۶.
اصلاح برنامه دروس. تعلیم و تربیت, ص [۱]-۲, ۱۳۲۶.
۱۳۱۷
اتحاد خانوادگی. تعلیم و تربیت, ص ۵۱-۵۵, ۱۳۱۷.
اداره بازرسی : به کلیه آموزشگاه های ملی. تعلیم و تربیت, ص ۱۱۲, ۱۳۱۷.
اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی : اداره معارف و اوقاف. تعلیم و تربیت, ص ۱۱۰-۱۱۱, ۱۳۱۷.
برنامه تحصیلات ابتدایی. تعلیم و تربیت, ص ۷۵-۹۴, ۱۳۱۷.
نظامنامه مسافرت های علمی دانش آموزان دانشسراهای مقدماتی مرکز و شهرستان ها. تعلیم و تربیت, ص [۱۰۶]-۱۰۹, ۱۳۱۷.
۱۳۱۶
اداره انطباعات. تعلیم و تربیت, ص [۴۹۸], ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, اساسنامه دبیرستان های معقول و منقول. تعلیم و تربیت, ص [۳۰۴]-۳۰۵, ۱۳۱۶.
امتحان نهائی سال تحصیلی ۱۵-۱۳۱۶. تعلیم و تربیت, ص [۱۹۱]-۱۹۳, ۱۳۱۶.
امتحانات دبیرستان های ملی شبانه مرکز. تعلیم و تربیت, ص [۳۸۷], ۱۳۱۶.
حسین کاظم زاده ایرانشهر, اهمیت فن روانشناسی برای تعلیم و تربیت. تعلیم و تربیت, ص ۴۳۳-۴۴۶, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۶, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات و ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۷, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات و ولایات. تعلیم و تربیت, صص ۱۸۷-۱۸۸, ۱۳۱۶.
بخشنامه : اداره تعلیمات ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۱۸۴, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, بخشنامه ها : اداره پیشاهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ص ۶۰۸-۶۰۹, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, بخشنامه ها : اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۶۰۶, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, برنامه دوره اول متوسطه دختران. تعلیم و تربیت, ص [۴۷۳]-۴۸۸, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, برنامه سرود و موسیقی دبستان ها. تعلیم و تربیت, ص [۴۹۱]-۴۹۲, ۱۳۱۶.
برنامه و صورت کتب عربی. تعلیم و تربیت, ص [۴۸۸]-۴۹۰, ۱۳۱۶.
شورای عالی معارف. تعلیم و تربیت, ص [۲۹۸]-۳۰۰, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, قسمت رسمی : نظامنامه بازرسی امور تعلیم و تربیتی دبیرستان ها. تعلیم و تربیت, ص ۵۸۱-۵۸۲, ۱۳۱۶.
علی اصغر حکمت, قسمت رسمی : نظامنامه بازرسی فنی. تعلیم و تربیت, ۱۳۱۶.
نتیجه امتحانات دوره ابتدایی پسران و دختران ولایات در سال تحصیلی ۱۵ -۱۳۱۶. تعلیم و تربیت, ص ۳۷۳-[۳۷۴], ۱۳۱۶.
نتیجه امتحانات دوره اول متوسطه ولایات در خرداد سال تحصیلی ۱۶-۱۳۱۵. تعلیم و تربیت, ص [۳۷۳]-۳۷۴, ۱۳۱۶.
نتیجه امتحانات نهایی ابتدایی پسران و دختران ولایات در سال تحصیلی ۱۵-۱۳۱۶. تعلیم و تربیت, ص [۳۷۵]-۳۷۶, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
اداره تعلمات مرکز و امتحانات، آقای محترم دبیر تاریخ طبیعی. تعلیم و تربیت, ص ۲۳۸, ۱۳۱۵.
اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۳۹۸, ۱۳۱۵.
اداره تعلیمات مرکز و امتحانات. تعلیم و تربیت, ص ۴۸۰, ۱۳۱۵.
اداره تعلیمات مرکز و امتحانات دبستان ... تعلیم و تربیت, ص ۳۲۰, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره تعلیمات و ولایات. تعلیم و تربیت, ص ۲۳۹, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره تعلیمات ولایات. اداره اوقاف. تعلیم و تربیت, ص [۳۱۸]-۳۱۹, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره تعلیمات ولایات . اداره معارف و اوقاف. تعلیم و تربیت, ص [۳۹۸]-۳۹۹, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره کل انطباعات. اداره معارف. تعلیم و تربیت, ص [۳۲۱]-۳۲۵, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره کل انطباعات اداره معارف, آقای.. ". تعلیم و تربیت, ص ۲۴۰, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره کل انطباعات اداره معارف و اوقاف. تعلیم و تربیت, ص [۲۴۵]-۲۴۶, ۱۳۱۵.
علی اصغر حکمت, اداره کل انطباعات اداره معارف و اوقاف. تعلیم و تربیت, ص ۲۴۰, ۱۳۱۵.
ارتباط تربیت خانواده و مدرسه. تعلیم و تربیت, ص [۲۷۱]-۲۷۲, ۱۳۱۵.