اجراء تعلیمات اجباری

عنواناجراء تعلیمات اجباری
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۲۶

شماره

س ۲۲ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۱]-۲
موضوعآموزش اجباری, آموزش همگانی, تعلیم و تربیت, مقاله, وزارت فرهنگ
متن کامل

اشاره ای به اصل نوزدهم متمم قانون اساسی درباره ی آموزش اجباری و مشکلاتی که برای به اجرا در آوردن این قانون از زمان تصویب آن تا به حال وجود داشته است، سپس شرح اقدامات و برنامه های تازه ی وزارت فرهنگ برای اجرای اصل آموزش اجباری همگانی.