نتیجه امتحانات دوره ابتدایی پسران و دختران ولایات در سال تحصیلی ۱۵ -۱۳۱۶

عنواننتیجه امتحانات دوره ابتدایی پسران و دختران ولایات در سال تحصیلی ۱۵ -۱۳۱۶
گونهمقاله
ناشرتعلیم و تربیت
سال تولد۱۳۱۶
تاریخ نشر

تیر و مرداد و شهریور و مهر ۱۳۱۶

شماره

س ۷ ش ۴-۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۷۳-[۳۷۴]
موضوعآموزش ابتدائی, امتحانات, تعلیم و تربیت, مقاله
متن کامل

جدولی از نتیجه امتحانات دوره ابتدایی پسران و دختران هر شهر ، تعداد دانش‌آموزان دختر و پسر، همراه با اشاره به قبول‌شدگان و مردودین.Nike sneakers | Men's Sneakers