گزارش مدارس ملی

عنوانگزارش مدارس ملی
گونهسند
فرستندهاداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب,
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۳آذر۱۳۰۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعاداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, سند, مدرسه غیردولتی, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف
متن کامل

گزارش مدارس ملی و فهرست هایی از مدارس و مدیران مدارس ملی .Sneakers Store | UOMO, SCARPE