کاربرگه

Found 9 results
فیلترها: پدیدآورنده is وزیر معارف و اوقاف  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۶
وزیر معارف و اوقاف, ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه اداره معارف و اوقاف. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۵
وزیر معارف و اوقاف, نصب روشویی دردبستانها. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۲ص, ۱۳۱۵.
۱۳۱۴
وزیر معارف و اوقاف, متحدالمآل. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۱۴.
وزیر امورخارجه, موسسه اطفال یتیم ،نابینا وناشنوا. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۱۴.
۱۳۱۰
جبار باغچه بان, پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۹
مصدق جهانشاهی, پوشاک دانش آموزان. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۳ص, ۱۳۰۹.
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, گزارش مدارس ملی. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, مدارس ملی فارس. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.
۱۳۰۷
مهدی قلی هدایت, بخشنامه :کلاه پهلوی. سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۱ص, ۱۳۰۷.