کاربرگه

Found 4 results
فیلترها: کلیدواژه is وزیر معارف و اوقاف  [برداشتن فیلترها]
۱۳۱۶
وزیر معارف و اوقاف, ب‍خ‍ش‍ن‍ام‍ه اداره معارف و اوقاف. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۱۶.
۱۳۱۰
جبار باغچه بان, پیشنهاد تاسیس موسسه تربیت مربی کودکان(دستنویس). سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران, ص ۶ص, ۱۳۱۰.
۱۳۰۹
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, گزارش مدارس ملی. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.
اداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, مدارس ملی فارس. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران, ص ۵ص, ۱۳۰۹.