مقررات مربوط باداره امور کودکستانها

عنوانمقررات مربوط باداره امور کودکستانها
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٠٥٢
ناشرآموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۵
تاریخ نشر

تیر ١٣٣٥

شماره

س ٢٧ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩٠٢-٩٠٥
موضوعآموزش و پرورش, آیین نامه ها, اداره امور کودکستان ها, كودكستان ها, مربیان, مقاله
متن کامل

آشنایی با وظایف و تشکیلات اداره ی امور کودکستانها ی وزارت فرهنگ، آیین نامه ی کودکستان ها، شرایط مدیر مسئول و مربی کودکستان و وظایف آن ها.Mysneakers | Nike