کاربرگه

Found 37 results
فیلترها: کلیدواژه is كودكستان ها  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
نخستین کودکستان خرم آباد. خرم آبادشناسی, ص ٨٧-٩٠, نوشته شده.
۱۳۵۵
توران میرهادی (خمارلو), در کودکستان. پیک معلم و خانواده, ص ٤٠٦-٤١٠, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
در کودکستان. پیک معلم و خانواده, ص ٤١٠-٤١٣, ۱۳۵۳.
گفتگو : کودک و کودکستان. پیک معلم و خانواده, ص ٨٢-٨٧, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
جدایی کودک از محیط خانه و دامان مادر. پیک معلم و خانواده, ص ٩-١٤, ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
خانه کودک در شیراز. کیهان بچه ها, ص ٣, ۱۳۴۹.
۱۳۴۸
اکبر عسگری زاده و شکوهی, نگاهی به کودکستان های تهران, ش علوم تربیتی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی, تهران, ص ۵۱ص., ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
آئین نامه جدید کودکستانها. آیندگان, ص ۱-۱۲, ۱۳۴۷.
مردی که همه بچه ها را از جان و دل دوست داشت. پیک دانش آموز, ص ١٨-١٩, ۱۳۴۷.
۱۳۴۳
توران میرهادی (خمارلو), کودکستان قبل از دبستان. رادیو ایران, ص ٨-٩، ١١، ١٣، ٢٧، ٣٦, ۱۳۴۳.
۱۳۳۸
اخبار فرهنگ : اقدامات فرهنگ شهرستان خمین. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵۷, ۱۳۳۸.
توران میرهادی (خمارلو), کودکستانهای ما. سپیده فردا, صص ۵۰-۵۶, ۱۳۳۸.
۱۳۳۷
فضل الله جهان آرا, مربی کودکستان. معلم, ص ١٢-١٧, ۱۳۳۷.
۱۳۳۶
فضل الله جهان آرا, مختصری درباره اداره امور کودکستانها. آموزش و پرورش, ص ٢-٧, ۱۳۳۶.
نخستین روز کودک در کودکستان. آموزش و پرورش, ص ٢٧-٣٢, ۱۳۳۶.
۱۳۳۵
مقررات مربوط باداره امور کودکستانها. آموزش و پرورش, ص ٩٠٢-٩٠٥, ۱۳۳۵.
۱۳۳۳
رئیس اداره کل انطباعات و انتشارات وزارت فرهنگ, ب‍ازی‌ ب‍ا ال‍ف‍ب‍ا. آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۲
فولکیه، پل, نهضت مدارس جدید, اولین موسسین کودکستانها که بودند ؟ ". سپیده فردا, ص ٤-١٣, ۱۳۳۲.
۱۳۳۰
وضع بهداشتی کودکان خردسال در ایران, شرایط و قوانین مربوط به مادر و کودک ". حمایت کودکان, ص ٩-١٦, ۱۳۳۰.
۱۳۲۹
داتیلیس، پتیت و یغمایی, اقبال, تاثیر اجتماعی کودکستان. آموزش و پرورش, ص ٥٦-٦١, ۱۳۲۹.
۱۳۱۹
عباسعلی روحانی نجف آبادی, پرورش کودکان در کودکستان ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ٣١- ٦٦, ۱۳۱۹.
تاریخچه پیدایش اولین کودکستان ایرانیبرسابهو برنامه آن. ایران امروز, ص ٢١-٢٥, ۱۳۱۹.
محمد علی دانشور, کودکستان. ایران امروز, ص ١٩-٢٠, ۱۳۱۹.
۱۳۱۲
از مسائل اجتماعی: کودکستان. اطلاعات, ص ١, ۱۳۱۲.
۱۳۱۱
نمایش عالی اولین کودکستان ایرانی. آینده ایران, ص ٢, ۱۳۱۱.