کاربرگه

Found 156 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش و پرورش  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
عیسی صدیق, آموزش و پرورش در ایران جدید و معاصر. در دانشنامه جهان اسلام، دانشنامه ایران و اسلام, صص ص. ۱۹۲-۲۰۵, نوشته شده.
بیژن رفیعی, بررسی اصولی در کار ورزش مدارس (۳), انتخاب معاون پژوهش اولین قدم در راه سازندگی ". جوانان امروز, ص ۶۷, نوشته شده.
جواد مدیرنیا و کاتوزیان, ناصر, حقوق کودک. دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی, تهران, نوشته شده.
۱۳۷۹
محمد هادی محمدی, تاریخ ادبیات کودکان ایران. نشر چیستا, تهران, ص ۱۰ج, ۱۳۷۹.
۱۳۷۷
یزدانی، مرضیه, تاریخچه معارف در ایران, بازخوانی گزارشی از رویکرد ایرانیان به گسترش فرهنگ و ایجاد موسسات آموزشی ". گنجینه اسناد, صص ۱۰-۲۵, ۱۳۷۷.
۱۳۵۶
عباس یمینی شریف, آیا همه بچه ها باید دانشمند بشوند؟. کیهان, ص ۳۲, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, اگر تنها دو در صد دانش آموزان مردود شوند، سالی ۱۸۰ هزار سال عمر بچه ها را تلف میکنیم. کیهان, ص ١٤, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, بحران در مدارس اروپا و بخشنامه آموزش و پرورش. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, برنامه تربیت معلم را به خانه ها هم بکشانیم. کیهان, ص ١٣, ۱۳۵۶.
آندره برژ و آصفی, آصفه, جانبداری از پرورش و تربیت جدید. مکتب مام, ص ۱۸-۲۱, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, چرا از مدرسه فرار می کنند. کیهان, ص ۱۱, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, در آموزش و پرورش پیرو کدام مکتبیم ؟. کیهان, ص ۲۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, در فکر بچه ها باشید. کیهان, ص ۳۱, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, زیان های قوانین شتابزده. کیهان, ص ۱۹, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, سالهای تحصیل جزو عمر است نه مقدمه عمر. کیهان, ص ۱۴, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, کاوشگران طلا در مدارس. کیهان, ص ۲۳, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدارس اروپایی و امریکایی معجزه نمی کنند. کیهان, ص ۸, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه خوب را به محله خود بیاوریم. کیهان, ص ١٣, ۱۳۵۶.
مدرسه کارخانه آدم سازی نیست. کیهان, ص ٢٧, ۱۳۵۶.
عباس یمینی شریف, مدرسه کارخانه آینده است. کیهان, ص ۹, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
عباس یمینی شریف, انقلاب آموزشی باید انقلاب فکری باشد نه تغییر سطحی و صوری. کیهان, ص ۱۲, ۱۳۵۵.
ابراهیم زالزاده, پرسش جوان ایرانی - جوانها هنوز از مسائل سیاسی ناآگاهند - دکتر عنایت الله رضا. رستاخیز جوانان, ص ۱۶-۱۷، ۵۵, ۱۳۵۵.
تنگناهای آموزشی از کودکستان تا دبیرستان. رستاخیز, ص ۱۸, ۱۳۵۵.
مهرداد نبیلی, م‍د‌ارس‌ ت‍ج‍رب‍‍ی. وز‌ارت‌ ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍‍ازم‍‍ان‌پ‍ژو‌ه‍ش‌ و ن‍وس‍‍از‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌, ت‍‍ه‍ر‌ان‌, ص ۱ج‌ (ش‍م‍‍اره‌ گ‍ذ‌ار‌ی‌ گ‍ون‍‍اگ‍ون‌), ۱۳۵۵.
عباس یمینی شریف, نابغه ها در تارهای آئین نامه ها گرفتار شده اند. کیهان, ص ۱۷, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
دگرگونی بزرگ آموزشی. پیک معلم و خانواده, ص ٣٩٩, ۱۳۵۲.
۱۳۵۱
محمد تقی مظفری و ساروخانی, باقر, آموزش و مشخصات آن در کودکان و جوانان در ایران امروز. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دپارتمان علوم اجتماعی, تهران, ص ۹۹ص., ۱۳۵۱.
پیش درآمدی بر هفتمین جشنواره. آیندگان, ص ۴, ۱۳۵۱.
موزه ایران باستان. آموزش و پرورش, تهران, ص ٥٨ص, ۱۳۵۱.
نفت. آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌, تهران, ص ۲۲ص‌, ۱۳۵۱.