مدارس ملی فارس

عنوانمدارس ملی فارس
گونهسند
فرستندهاداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب,
گیرندهوزیر معارف و اوقاف,
محل نگهداریسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۳دی۱۳۰۹

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۵ص
موضوعاداره معارف و اوقاف ایالتی فارس و بنادر جنوب, سند, مدرسه غیردولتی, منابع نوشتاری, وزیر معارف و اوقاف
متن کامل

گزارشی از چگونگی شرایط ساختمان وبهداشت مدارس، مدارک مدیران مدارس ملی استان فارس وبنادروفهرست هایی از این مدرسه ها. دراین فهرست به سال تاسیس ،موسس ومدارک تحصیلی مدیران اشاره شده است .Sports Shoes | Ανδρικά Nike