سیر پیدایی و گسترش کودکستان ها (۱۳۲۰-۱۳۰۰ شمسی)

عنوانسیر پیدایی و گسترش کودکستان ها (۱۳۲۰-۱۳۰۰ شمسی)
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۳ن ا
نویسندگانفیروز, فیروزه
تاریخ تولد - وفات

۱۳۴۴-

ناشرگنجینه اسناد
سال تولد۱۳۷۹
تاریخ نشر

بهار و تابستان ۱۳۷۹

شماره

س ۱۰ دفتر اول و دوم (۳۷و۳۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶۸-۷۵
وضعیت رنگ

مصور، عکس، جدول، نمونه

موضوعاساسنامه, ایران, فیروز، فیروزه, كودكستان ها, گنجینه اسناد, مقاله
متن کامل

شرح و معرفی اولین کودکستان های ایران، برنامه ها، آمار و مشکلاتشان. برخورد دولت و مردم با این نهاد جدید آموزشی، قوانین و مقررات تأسیس کودکستان و مکان آن و بررسی توسعه و پیشرفت کودکستان ها در ایران و در نتیجه کم رنگ شدن حضور مکتب خانه ها. در ادامه نمونه ی چاپی «نظامنامه و پروگرام کودکستان» که در سال ۱۳۱۲ تصویب شده است، به همراه کپی از نمونه ی خطی دوسند درباره ی کودستان ها آمده است.Running sneakers | Sneakers