کاربرگه

Found 18 results
فیلترها: کلیدواژه is اساسنامه  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍رب‍ی‌ ک‍ودک‌. آرشیو شورای کتاب کودک، آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان, ص ۱۳ص, نوشته شده.
۱۳۸۳
ص‍‍ال‍ح‍‍ی پ‍ی‍م‍‍ان‍ه, روز ج‍‍ه‍‍ان‍‍ی‌ ک‍ودک‌ (۱۳۵۸-۱۳۳۸). گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ‌اس‍ن‍‍اد, ص ١٠٤-١١٢, ۱۳۸۳.
۱۳۳۵
اصلاح برنامه مدارس ابتدائی. سپیده فردا, ص [۶۱]-۶۸, ۱۳۳۵.
۱۳۳۳
درخشان, گ‍روه‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۳ص, ۱۳۳۳.
۱۳۳۱
حسین علا, ‌انجمن ملی ایرانی ح‍م‍ای‍ت‌ ک‍ودک‍ان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۶ص‌, ۱۳۳۱.
۱۳۲۶
ضرابی, دری‍اف‍ت‌ م‍ج‍وز ت‍اس‍ی‍س‌ ب‍اش‍گ‍اه‌ ک‍ودک‍ان‌. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد وکتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱۰ص, ۱۳۲۶.
۱۳۱۵
اساسنامه اداره پیش آهنگی و تربیت بدنی. تعلیم و تربیت, ص [۳۰۵]-۳۰۷, ۱۳۱۵.
۱۳۱۱
نظامنامه مدارس. کوشش, ص ۲, ۱۳۱۱.
۱۳۰۸
وزارت معارف. کوشش, ص ۲, ۱۳۰۸.
وزارت معارف: تصویب پیشنهاد. کوشش, ص ۱, ۱۳۰۸.
۱۳۰۴
یوسف مشار, اصلاح کتب مدارس. تعلیم و تربیت, ص ۳۰-۳۴, ۱۳۰۴.
نظامنامه اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه. تعلیم و تربیت, ص ۲۶-۳۵, ۱۳۰۴.