سخنی چند پیرامون امتحانات

عنوانسخنی چند پیرامون امتحانات
گونهمقاله
نویسندگانپروین گنابادی, محمد
تاریخ تولد - وفات

۱۲۸۲-۱۳۵۷

ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۴۶
تاریخ نشر

مهر و آبان ۱۳۴۶

شماره

دوره ۳۷ ش ۱و۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۵-۱۸
موضوعامتحانات, ماهنامه آموزش و پرورش, محمد پروین گنابادی, مقاله
متن کامل

بررسی امتحانات، میزان اهمیت آن ها، توصیه هایی به معلمان و دانش آموزان برای گذراندن مناسب این دوران.