کاربرگه

Found 31 results
فیلترها: پدیدآورنده is محمد پروین گنابادی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۷
محمد پروین گنابادی, پروین گنابادی، محمد, ش آموزشگر، نویسنده، فرهنگنامه نویس. ۱۳۵۷.
۱۳۵۲
محمد پروین گنابادی, خاطره های معلمی. خاطرات وحید, ص ۶-۸، ۱۴, ۱۳۵۲.
۱۳۵۰
محمد پروین گنابادی, خاطره های فرهنگی. خاطرات وحید, ص ۸۴-۸۷, ۱۳۵۰.
۱۳۴۶
محمد پروین گنابادی, سخنی چند پیرامون امتحانات. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۵-۱۸, ۱۳۴۶.
۱۳۴۴
محمد پروین گنابادی, آموزش زبان فارسی و هدف تربیتی آن. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۹-۷۸, ۱۳۴۴.
۱۳۴۳
محمد پروین گنابادی, پرسش و اهمیت آن در آموزش و پرورش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱-۱۰, ۱۳۴۳.
محمد پروین گنابادی, کتاب و کتابخانه در آموزشگاه ها. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۵-۱۰, ۱۳۴۳.
۱۳۳۹
محمد پروین گنابادی, کودک و کودک شناسی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴-۲۴, ۱۳۳۹.
محمد پروین گنابادی, گفتگویی با آموزگاران. کتابهای ماه, ص ٤٧-٤٩, ۱۳۳۹.
محمد پروین گنابادی, مرحله ی پیش از آموزشگاه یا دومین دوره ی مرحله ی کودکی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۴-۲۴, ۱۳۳۹.
۱۳۳۶
محمد پروین گنابادی, آموزشگاه و انتخاب پیشه. آموزش و پرورش, ص ۷-۱۲, ۱۳۳۶.
محمد پروین گنابادی, تآثیر تشویق و احترام شخصیت کودکان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۸-۲۰, ۱۳۳۶.
محمد پروین گنابادی, تکامل تربیت بدنی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۲, ۱۳۳۶.
محمد پروین گنابادی, چگونگی تدریس در کلاس اول. آموزش و پرورش, ص ٨-١٤, ۱۳۳۶.
محمد پروین گنابادی, شماره محفوظات لغوی و هوش. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۹, ۱۳۳۶.