تجدید نظر در پروگرام

عنوانتجدید نظر در پروگرام
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۲۷ شهریور ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۹۸ (۱۳۵۵)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش ابتدایی, برنامه های درسی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر تجدیدنظر در برنامه ی مدرسه های ابتدایی از سوی وزارت معارف.Nike shoes | Nike Shoes, Sneakers & Accessories