بیچاره آقاىنى‏بل

عنوانبیچاره آقاىنى‏بل
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٧٥٤ک
پدیدآورندگانپیلگریم, جان
پدیدآورندگان همکارمی, استوکس, افسون,
ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه[٢٤] ص
اندازه۱۴*٣/١۳ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده جان پیلگریم؛ ترجمه افسون؛ نقاشی از استوکس می

موضوعادبیات ترجمه, استوکس می, افسانه جانوری, افسانه هاى نو, افسون, پدیده, جان پیلگریم, کتاب
گروه سنی(ب)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

بهاء

١٠ ریال

عنوان کوتاهشماره؛ ٤
متن کامل

آقاى نى بل مقداری هویج، کلم و کاهوى مرغوب دارد که می خواهد در نمایشگاه بگذارد ولی چون مریض است، نمی تواند در نمایشگاه شرکت کند و از این موضوع بسیار ناراحت است. خانم نى بل تصمیم مى گیرد به جاى او این کار را بکند. خانواده نى بل برنده ی جایزه ی اول نمایشگاه می شوند.Nike air jordan Sneakers | Nike SB