برنامه ریزی فرهنگ در ایران

عنوانبرنامه ریزی فرهنگ در ایران
گونهمقاله
شماره دسترسی٥١٤٥
نویسندگانراسخ, شاپور
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

یکشنبه ١٤ مهر ١٣٤٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[٨٠]-٨٥
موضوعآموزش و پرورش, ایران, راسخ پور، شاپور, کتاب هفته, مقاله
متن کامل

بررسی مشکلات تعلیم و تربیت در کشورهای غیرصنعتی و دشواری های برنامه ریزی تعلیم و تربیتی و فرهنگی در این کشورها، بررسی کوتاه اولین و دومین برنامه ی عمرانی ایران و برنامه ی سوم و اهداف آن که قرار بوده به مرحله اجرا درآید.jordan Sneakers | シューズ