بررسی کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍ی‍ه‍ن‍ی‌

عنوانبررسی کتاب دان‍س‍ت‍ن‍ی‍ه‍ای‌ م‍ی‍ه‍ن‍ی‌
گونهسند
شماره دسترسی۳۲ت‌
فرستندهکفیل اداره انطباعات,
گیرندهاداره‌ تعل‍یمات‌ ولای‍ات,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۲۵ شهریور ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعآموزش ابتدایی, اداره‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ ولای‍ات‌, اداره‌ تعل‍یمات‌ ولای‍ات‌, سند, کتاب درسی, کفیل‌ اداره‌ انطباعات‌, ک‍ف‍ی‍ل‌ اداره‌ ان‍طب‍اع‍ات‌, منابع نوشتاری
متن کامل

بررسی کتاب "دان‍س‍ت‍نیه‍ای‌ م‍یه‍نی" نوشته یوسف نجات برای قرار گرفتن در برنامه‌ی درسی دبستان ها و ارائه نظر اداره انطباعات به نویسنده.Sport media | Air Jordan