بابی در ضرورت خواندن

عنوانبابی در ضرورت خواندن
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

۲۰ دی ۱۳۴۸

شماره

دوره دوم ش ۱۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۳، ۷]
موضوعخواندن, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

بررسی تفاوت میان دو دیدگاه نسبت به خواندن که یکی پذیرش سودمندی های خواندن و دیگری پذیرش ضرورت خواندن است. سپس دلایلی چند در بیان لزوم پذیرش ضرورت خواندن بیان شده است.