اگر تنها دو در صد دانش آموزان مردود شوند، سالی ۱۸۰ هزار سال عمر بچه ها را تلف میکنیم

عنواناگر تنها دو در صد دانش آموزان مردود شوند، سالی ۱۸۰ هزار سال عمر بچه ها را تلف میکنیم
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهارشنبه ٦ مهر ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٤
موضوعآموزش و پرورش, تدریس, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

ضرورت بازنگری در هدف های آموزش و پرورش، شیوه های تدریس و گزینش نیروی انسانی در آموزش و پرورش کودکان. این ضرورت با توجه به میزان مردودی های هر سال در مناطق شهری و روستایی و اتلاف زمان و انرژی چشم پوشیدنی نیست.best Running shoes brand | Nike Shoes