امتحانات شفاهی

عنوانامتحانات شفاهی
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۹ خرداد ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۱۱۳ (۱۲۹۰)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعامتحانات, برنامه های درسی, کوشش, مقاله
متن کامل

خبر برگزاری امتحان های شفاهی پسران و دختران، برنامه ی درسی و ساعت امتحان آنها به تفکیک نمره.