آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها و محتوای تربیتی آنها
گونهمقاله
نویسندگانمیخائیل, میراکلیس،
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٥٥

شماره

س ١٤ ش ٣و٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١٣-١٥
موضوعافسانه ها, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله, میراکلیس، میخائیل
متن کامل

چکیده ی مقاله ی میخائیل میراکلیس که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.bridge media | adidas