آنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودک

عنوانآنچه از کنگره آموختیم : افسانه ها، دعوتی برای پرواز و اوج گرفتن ذهنی مستقل کودک
گونهمقاله
نویسندگانشرف, والتر
ناشرگزارش شورای کتاب کودک
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

آذر و اسفند ١٣٥٥

شماره

س ۱۴ ش٣و٤

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٩-١٠
موضوعافسانه ها, شرف، والتر, شورای کتاب کودک, گزارش شورای کتاب کودک, مقاله
متن کامل

چکیده ی مقاله ی والتر شرف که در پانزدهمین کنگره ی جهانی ادبیات کودکان در مهر ماه سال ۱۳۵۵ در آتن ارائه شده است.Sport media | 『アディダス』に分類された記事一覧