کاربرگه

Found 17 results
فیلترها: کلیدواژه is افسانه تكرار پذیر  [برداشتن فیلترها]
نوشته شده
محسن رمضانی, سگ و علوفه آخور. پدیده, تهران, ص ۲۳ ص, نوشته شده.
۱۳۵۹
ویل, هر که پیدا کرد مال خودش. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران, ص [٢٨]ص, ۱۳۵۹.
۱۳۵۵
افسانه‏ها و قصه‏هاى ملل. اميرکبیر, تهران, ص [۱٥٥] ص, ۱۳۵۵.
۱۳۵۳
ابوالقاسم انجوی شیرازی, قصه های ایرانی. امیركبیر, تهران, ص ٢١١ص, ۱۳۵۳.
۱۳۵۱
جرج مندوزا, مترسک ساعتی. همگام با کودکان و نوجوانان، امیرکبیر, تهران, ص [٣٣] ص, ۱۳۵۱.
فریده فرجام, مهمانهاى ناخوانده. كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان, تهران, ص ۲۰ ص, ۱۳۵۱.
۱۳۴۸
یو ونگ, افسانه های ملی لتونی. پدیده, تهران, ص ١٥٤ص, ۱۳۴۸.
۱۳۴۷
روایت تاجیکی کدو قلقله زن: کدوی قلون. سخن, صص ۱۰۳۲-۱۰۳۴, ۱۳۴۷.
۱۳۴۶
کتلین آرنوت, افسانه های افریقایی. امیرکبیر، کتابهای طلائی, تهران, ص ٢٠٨ ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۵
کک به تنور، عمو نوروز. بنگاه انتشارات آرمان, تهران, ص ۱۸ص, ۱۳۴۵.
۱۳۳۷
صادق چوبک, از فولکلورهای ایرانی: پیرزن و شغال. سپیده فردا, ص [۲۰]-۲۶, ۱۳۳۷.
۱۳۲۵
یک قصه ی عامیانه: کدوی غلطان. سخن, ص ۳۴۲-۳۴۶, ۱۳۲۵.
۱۳۱۵
خاله سوسکه و آقا موشک. مطبعه خوانساری, بی جا, ص ١٦ ص, ۱۳۱۵.