سگ و علوفه آخور

عنوانسگ و علوفه آخور
گونهکتاب
شماره دسترسی٦٦١ک
پدیدآورندگانرمضانی, محسن
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٩-١٣٨٥

عنوان دیگر

عنوان روى جلد: سگ و علف‏هاى آخور

ناشرپدیده
مکان انتشارتهران
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۲۳ ص
اندازه١٧*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

گردآوری محسن

موضوعادبيات تالیف, افسانه تكرار پذیر, افسانه جادویی, افسانه جانوری, افسانه شاهی, افسانه ها و قصه های ایرانی, پدیده, کتاب, مجموعه ها, محسن رمضانی
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی(سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

عنوان کوتاهقصه هاى دیروز براى ‏بچه هاى امروز
متن کامل

مجموعه ی ۴ داستان، شامل: سگ و علوفه آخور؛ کدو؛ کدوى غلطان (کدوى غلغله زن)؛ و....latest Running Sneakers | Men’s shoes