۴۵ میلیون کتاب درسی تا پایان شهریور توزیع می شود

عنوان۴۵ میلیون کتاب درسی تا پایان شهریور توزیع می شود
گونهمقاله
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۵۶

شماره

س۲ ش۷۰۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش ابتدائی, رستاخیز, کتاب درسی, مقاله
متن کامل

توزیع ۲۵ میلیون جلد کتاب درسی ابتدایی در سراسر کشور با درخواست از اداره های آموزشی و پرورشی برای توزیع کتاب ها پیش از آغاز سال تحصیلی و دستور به کتاب فروشان برای خودداری از فروش کلی.latest Running | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp