کاربرگه

Found 24 results
فیلترها: کلیدواژه is آموزش ابتدائی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۱
حسن بشارت, تدریس زبان بیگانه در دبستان. پیک معلم و خانواده, صص ۴۷۶-۴۸۳, ۱۳۵۱.
۱۳۴۹
حسن بشارت, تعلیمات ابتدایی در انگلستان. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۴۶-۵۱, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : آبان ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۰-۶۳, ۱۳۴۹.
دفتر اطلاعات و روابط عمومی, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش: آذر ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : خرداد تا پایان شهریور ماه ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۶۴, ۱۳۴۹.
دفتر معاون پارلماني, خبرها و پیشرفتها : چند خبر از چند سازمان وزارت آموزش و پرورش : مهر ماه ۱۳۴۹. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۱-۶۴, ۱۳۴۹.
خبرها و پیشرفتها : خلاصه ای از گزارش خبری دفتر اطلاعات و روابط عمومی. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۶۲-۶۴, ۱۳۴۹.
ن. س. لاوگراو و سمیعی, احمد, دبستان روستایی تک آموزگار. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۱۱-۱۹, ۱۳۴۹.
راهنمای معلم : بحث میزگرد ما. ماهنامه آموزش و پرورش, ص ۳۱-۳۵, ۱۳۴۹.
۱۳۴۶
لیلی امیرارجمند, کتاب های درسی ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍دی‍د. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۱ص, ۱۳۴۶.
۱۳۴۱
خانلری، پرویز, حال و آینده فرهنگ ما. سخن, صص ۸۰۹-۸۲۴, ۱۳۴۱.
۱۳۳۵
اقتراح : آیا تعلیم یک زبان خارجی در دبستان مفید است ؟. آموزش و پرورش, ص ۱۰۲۳-۱۰۳۱, ۱۳۳۵.
۱۳۱۳
علی اصغر حکمت, نظامنامه دبستان. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۹ص, ۱۳۱۳.
۱۳۰۵
وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه, تدریس کتاب الفبا مخبرالسلطنه. س‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌, ص ۲ص, ۱۳۰۵.