یک جایزه دیگر

عنوانیک جایزه دیگر
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

مهر ماه ۱۳۵۵

شماره

دوره نهم ش ۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[۲]
موضوعجشنواره بین المللی فیلم یونیکی (پنجمین: ۱۹۷۶: تسالونیکی، یونان), دنیای دیوانه دیوانه دیوانه (فیلم), زرین کلک، نورالدین, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

به دست آوردن جایزه ی « موضوع » در پنجمین جشنواره ی بین المللی فیلم در نسالونیکی یونان، برای فیلم « دنیای دیوانه دیوانه » ساخته ی نورالدین زرین کلک که در مرکز سینمایی کانون تهیه شده است.