کاربرگه

Found 19 results
فیلترها: کلیدواژه is زرین کلک، نورالدین  [برداشتن فیلترها]
۱۳۵۶
افتخاری دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۱۰, ۱۳۵۶.
خبرها .. : یک جایزه ی دیگر. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص ۳, ۱۳۵۶.
۱۳۵۳
آشنایی با تصویرگران ایران : نورالدین زرین کلک. فصلنامه کانون, صص ۱۴-۲۰, ۱۳۵۳.
۱۳۵۰
رویدادها : انتخاب بهترین کتابها بوسیله ی هیئت های داوران در قالب برنامه ی سال بین المللی تعلیم و تربیت, خلاصه ی آرای هیئت های داوری ". کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۳]-۴, ۱۳۵۰.
یک خبر از براتیسلاوا : کلاغ ها. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۴], ۱۳۵۰.
۱۳۴۹
برنده ی جایزه اول ریاست کمیسیون ملی یونسکو در ژاپن. کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, صص [۲-۳], ۱۳۴۹.
خبر: موفقیت کتاب گل اومد بهار اومد و کتاب های برگزیده کودکان و نوجوانان (در سال ۴۸). کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, ص [۹], ۱۳۴۹.