یک بررسی تحلیلی از انتشارات کانون در سال ۱۳۵۱

عنوانیک بررسی تحلیلی از انتشارات کانون در سال ۱۳۵۱
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۲
تاریخ نشر

اردیبهشت ماه ۱۳۵۲

شماره

دوره ششم ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۰-۳۱
موضوعکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کتابشناسی, مقاله
متن کامل

معرفی و بررسی موضوعی کتاب های منتشر شده از سوی کانون در سال ۱۳۵۱.spy offers | Nike for Men