کتاب کوچه: متل اردستانی: گنجشکی که دمش کنده شده بود

عنوانکتاب کوچه: متل اردستانی: گنجشکی که دمش کنده شده بود
گونهمقاله
شماره دسترسی٥١٤٥
نویسندگانهاشمی, احسان اله, بلوکباشی, علی
ناشرکتاب هفته
سال تولد۱۳۴۱
تاریخ نشر

یکشنبه ٦ اردیبهشت ١٣٤١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه[١٩١]-١٩٤
پدیدآورندگان

گردآورنده: احسان اله هاشمی؛ تهیه و تنظیم: علی بلوکباشی

موضوعاحسان اله هاشمی, اردستان, علی بلوکباشی, کتاب هفته, گنجشکی که دمش کنده شده بود، متل, متل ها, مقاله
متن کامل

دم گنجشکی به یخ جوی آب گیر کرد و کنده شد. او دمش را برداشت و رفت پیش اوسا خیاط که دمش را بدوزد. ولی خیاط نخ نداشت و گنجشک را فرستاد پیش جولا، نخ بیاورد. جولا و پس از او مرغ، بوجار، کولی، بزی، لته (زمین)، رعیت نیز هر کدام از گنجشک چیزی خواستند تا در مقابل برای او کاری انجام دهند. آخرین کسی که گنجشک پیش او رفت، آهنگر بود. آهنگر از زبان درازی گنجشک عصبانی شد و با چکش توی سر او زد و او را کشت. متلی با روایت اردستانی.bridge media | Trending