کتاب‌های دبستانی

عنوانکتاب‌های دبستانی
گونهمقاله
نویسندگانمعصومه, جوانی،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۲۶
تاریخ نشر

یکشنبه ٢٣ اسفند ١٣٢٦

شماره

س ٤ ش ١٢٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١، ٤
موضوعجوانی، معصومه, رستاخیز, کتاب درسی, مقاله, نقد ادبی
متن کامل

نویسنده ی مقاله با ارائه ی چند خط از متن کتاب سال دوم دبستان به این نتیجه رسیده که یادگیری این متن برای دانش آموزان دبیرستان نیز مشکل است و از مسؤلان خواسته است که به وضعیت کتاب های درسی رسیدگی کنند تا سبب بیزاری کودکان از درس نشوند.buy shoes | Air Jordan Release Dates 2020