کانون در سال های ۵۲ و ۵۳

عنوانکانون در سال های ۵۲ و ۵۳
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
عنوان فرعیگزارش مدیر عامل کانون به هیئت امنا "
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

فروردین ماه ۱۳۵۳

شماره

دوره هفتم ش ۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲-۴، ۱۱
موضوعامیرارجمند، لیلی, سخنرانی ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

گزارشی از فعالیت های بخش های گوناگون کانون شامل کتابخانه های شهری و سیار، مرکز های انتشارات، آموزش، سینمایی و غیره در سال ۱۳۵۲ با اشاره به برخی برنامه هایی که قرار است در سال ۱۳۵۳ اجرا شوند.Best Nike Sneakers | Nike SB