چرا از مدرسه فرار می کنند

عنوانچرا از مدرسه فرار می کنند
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١۲٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

چهار شنبه ١٢ بهمن ١٣٥٦

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
موضوعآموزش و پرورش, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

بررسی دلایل فرار دانش آموزان از مدارس و نقد روش های آموزش و پرورش و گزینش نیروی انسانی آموزشگر در مدارس.jordan Sneakers | Nike