نگرشی بر تاریخ مطبوعات کودکان در ایران

عنواننگرشی بر تاریخ مطبوعات کودکان در ایران
گونهمقاله
نویسندگانمنصور, حسین زاده،
تاریخ تولد - وفات

۱۳۳۰-۱۳۶۸

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۶۵
تاریخ نشر

چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۶۵

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۶
موضوعحسین زاده، منصور, کیهان, مقاله, نشریه دولتی, نشریه غیردولتی, نشریه ها
متن کامل

روند تاریخی نشریه های دولتی و خصوصی کودکان و نوجوانان در ایران تا سال ۱۳۵۷ و بررسی کوتاهی از محتوای آن ها.latest jordans | NIKE RUNNING SALE