نمایش عالی اولین کودکستان ایرانی

عنواننمایش عالی اولین کودکستان ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسی٤٣٠٧
ناشرآینده ایران
سال تولد۱۳۱۱
تاریخ نشر

١٣١١

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢
موضوعآینده ایران, ارامنه, عروس دهاتی (نمایش), کودکستان برسابه, كودكستان ها, مقاله, نمایش
متن کامل

گزارش جشن سالانه ی کودکستان برسابه در سینما سپه و اجرای برنامه های موسیقی، رقص و نمایش "عروسی دهاتی" از سوی کودکان کودکستان.Authentic Sneakers | Nike News